Na prv­ní úno­ro­vý týden jsme si při­pra­vi­li pro děti téma Moje ces­to­vá­ní. Bude­me si s dět­mi poví­dat o tom, jak a čím se dá ces­to­vat, pojme­no­vá­vat doprav­ní pro­střed­ky vyu­ží­vat při tom růz­né hry a říkan­ky. Děti se budou učit pojme­no­vá­vat doprav­ní znač­ky a osvo­jí si, jak se za pomo­cí zna­ček pohy­bu­je­me na komunikacích.