Naše nové týden­ní téma je Moje cestování 
Děti vyjme­nu­jí všech­ny doprav­ní pro­střed­ky, co zna­jí a pozna­jí i ty, kte­ré ješ­tě neznají.
Posta­ví želez­ni­ci pří­stav letiš­tě ✈️ a silnice 
Budou pozná­vat doprav­ní znač­ky a hrou se nau­čí, jak se správ­ně cho­vat na sil­ni­ci a pře­cho­du