Od pon­dě­lí mají dětič­ky nové téma. Moje ces­to­vá­ní. Děti si budou poví­dat o doprav­ních pro­střed­cích, jaké všech­ny zna­jí, jak se správ­ně máme cho­vat na sil­ni­ci a zahra­je­me si na doprav­ní znač­ky, kte­ré se děti budou učit pozná­vat.