Půl­ka prázd­nin je za námi a začí­ná­me s novým měsíč­ním téma­tem — Námoř­ní­ci. Děti si budou poví­dat o námoř­ní­cích, ces­to­vá­ní po vodě lodí, zví­řát­kách, co žijí ve vodě. Vyro­bí si pru­ho­va­ná trič­ka, zahra­jí si ji na námoř­ní­ky, vyro­bí lodič­ky, kte­ré budou pouš­tět po vodě, kapi­tán­ské čepi­ce a při­je­de i Hon­za Pople­ta, kte­rý dětem při­pra­ví krás­né dopo­led­ne s námoř­nic­kým programem.

Na Hon­zu Pople­tu se děti ze škol­ky v Hos­ti­va­ři mohou těšit v úte­rý 11.8. a děti ze škol­ky na Rad­lic­ké ve stře­du 12.8.