Rok ute­kl jako voda a máme tady čas Vánoc. Dětič­ky už mají ve škol­ce ozdo­be­ný stro­me­ček a nape­če­né per­níč­ky. V tom­to týd­nu si děti řek­nou tra­di­ci Vánoc, budou poslou­chat kole­dy — něja­kou se i nau­čí, budou si pouš­tět lodič­ky z oře­chů, vyro­bí si vánoč­ní ozdo­by, kaž­dý den si roz­ba­lí jeden dáre­ček pod stro­meč­kem a při­je­de i Diva­dlo s Vánoč­ní pohádkou.

18.12.2018 v 15:30 budou mít dětič­ky Vánoč­ní besíd­ku, kde uká­žou svým rodi­čům, co se všech­no ve škol­ce nau­či­ly. Bude se zpí­vat, tan­čit, tvo­řit a bude to sran­da. Pro rodi­če a jejich děti máme po besíd­ce při­pra­ve­nou výtvar­nou díl­nič­ku, kde si mohou spo­leč­ně vyro­bit napří­klad netra­dič­ní sví­cen, vánoč­ní ozdo­by a mno­ho dal­ší­ho.