Milí rodi­če, zde se bude­te potká­vat s pří­běhy dětí, paní uči­te­lek, akti­vi­ta­mi a názo­ry. Kdo bude­te mít zájem, může­te psát téma­ta, kte­rá vás zají­ma­jí. Ráda budu nahlas přemýšlet

Dlou­ho jsem uva­žo­va­la, jest­li mají nové strán­ky vůbec smy­sl. Rodi­če dostá­va­jí oka­mži­té pří­spěv­ky ze škol­ky na face­boo­ku, rádi píší hod­no­ce­ní a pří­spěv­ky, komen­tu­jí hez­ké akti­vi­ty s dět­mi. Mám hned zpět­nou vazbu, když se mi na mobi­lu obje­ví 18 zpráv.

Ale ano, strán­ky mají smy­sl, už jen pro­to, že koneč­ně mohu psát pří­spěv­ky o dětech, o paní uči­tel­kách, co zaží­vám ve škol­ce, jaký mám na věc pohled. A navíc nové mamin­ky hle­da­jí škol­ky stá­le na inter­ne­tu, ne na facebooku.

Soňa Kep­per­to­vá, ředi­tel­ka Sluníček