Back to Top

Máme nápady

Pro děti jsme při­pra­vi­li pra­vi­del­né worksho­py, kte­rým říká­me „SLUNÍČKOVÁNÍ“

Do toho­to Slu­níč­ko­vání jsou zapo­jeny zná­mé osob­nosti: mode­rá­tor­ky, cvi­či­telky a výži­vářky, desig­né­ři, foto­gra­fové, zná­mí her­ci a zpě­váci, pros­tě šikov­ní a správ­ní lidé, kte­ří mají děti a zku­še­nos­ti s nimi.

Denní program

7.00 — 8.30  Schá­ze­ní dětí, hry po dle hlav­ní­ho téma­tu na týden
8.30 — 8.45  Téma­tic­ký krou­žek — hlav­ní body dne, co nás dnes čeká, na co se moc těší­me, o co nesmí­me při­jít, jak si pama­tu­je­me téma z minu­lé­ho dne
8.45 — 9.00  Cvi­če­ní s hud­bou ve tří­dě, při hez­kém poča­sí na zahradě
9.00 — 9.20 Hygi­e­na, svačinka
9.20 — 10.00  Vel­ké téma, malo­vá­ní, zpí­vá­ní, cvi­če­ní, vytvá­ře­ní, poz­dě­ji i ang­lic­ký jazyk
10.00 — 11.30  Pobyt ven­ku, pro­cvi­čo­vá­ní zís­ka­ných vědo­mos­tí a hry na téma s při­pra­ve­ný­mi pomůckami
11.30 — 12.30  Hygi­e­na a oběd
12.30 — 14.30 Uklá­dá­ní do postý­lek, pohád­ka, spánek
14.30 — 15.00  Hygi­e­na a odpo­led­ní svačina
15.00 — 17.00  Odpo­led­ní čin­nos­ti, zájmo­vé krouž­ky dětí, roz­chá­ze­ní, ukáz­ky pra­cí rodičům

 

Máme za sebou mnoho úspěšných témat 

Z pohád­ky do pohádky 

Děti dosta­ly do tří­dy nové maňás­ko­vé diva­dlo.  Kaž­dý den, byl ve sty­lu jed­né zná­mé pohád­ky. Uči­tel­ka hrá­la dětem pohád­ky O Čer­ve­né Kar­kul­ce, O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce, děti lepi­ly per­ní­ček na cha­loup­ku, malo­va­ly Čer­ve­nou cha­loup­ku a celý týden se nesl v duchu zná­mých pohá­dek. Děti v sou­čas­né době pohád­ky hra­jí samy a doká­ží přes­ně napo­do­bit slo­va paní uči­tel­ky „A babič­ko, proč máš tak vel­ké oči?“

Lido­vá řemes­la a trhy

Tří­da byla sesta­ve­ná jako lido­vý trh, děti moh­ly vyu­ží­vat nový obchů­dek, poklad­nu, váhu a nákup­ní vozík. Děti s paní uči­tel­kou vytvo­ři­ly pro hru ovo­ce a zele­ni­nu, kte­rou pro­dá­va­ly v obchůd­ku. Poví­da­ly si o ková­ři a nau­či­ly se bás­nič­ku Kovej, kovej ková­říč­ku, vyprá­vě­ly si o smut­né šva­dle­ně a vyro­bi­ly šaty pomo­cí tiská­tek z lát­ky, nama­lo­va­ly vel­ké tržiš­tě a pojme­no­vá­va­ly ovo­ce a zele­ni­nu. Děti obdr­že­ly tak trva­lé poznatky, že si na obchů­dek hra­jí kaž­dý týden a uči­tel­ky při­pra­vu­jí dopl­ně­ní her.

Popis ostatních témat najdete v  sekci “Novinky”.