V týd­nu od 16.10.2017 budou děti pozná­vat lido­vá řemes­la a tra­dič­ní zaměst­ná­ní. Zku­sí si vyro­bit hous­ky, nazdo­bit šaty, pro­dá­vat ovo­ce na tržiš­ti. Všech­ny čin­nos­ti bude dopro­vá­zet zná­má pohád­ka  “O kohout­ko­vi a slepičce”.