Škol­ní rok utek­la jako voda a huráááá, máme tady prázd­ni­ny. Ve škol­ce pře­chá­zí­me na Let­ní tábor. Děti jsou už od rána ven­ku, na zahra­dě, v par­ku, v lese kde je čeká dob­ro­druž­ství. Měsíc čer­ve­nec začí­ná­me s NÁMOŘNÍKY. Děti si posta­ví námoř­nic­kou loď, vyro­bí si námoř­nic­kou čepi­ci, budou chy­tat ryby na moři a sta­nou se z nich na měsíc vel­cí kapi­tá­ni.