Poma­lu jsme se pře­houp­li do polo­vi­ny dub­na, opus­tí­me jar­ní téma­ta a začne­me si s dět­mi poví­dat o běž­ných věcech v živo­tě kaž­dé­ho z nás a tak jsme si při­pra­vi­li téma kucha­ři a kuchař­ky. Děti si budou pojme­no­vá­vat zaměst­ná­ní kucha­ře, kuchař­ky, peka­ře, radit s kama­rá­dy a respek­to­vat. Budou se poma­lu učit chys­tat si samy jíd­lo a hrát si na oprav­do­vou restauraci.