Back to Top

Kroužky a prázdniny

V našich školkách nabízíme zájmové kroužky:

Výtvar­ná dílnička

 • Děti pra­cu­jí s netra­dič­ní­mi materiály
 • Vyrá­bě­jí hrač­ky, ozdo­by, maňás­ky, dom­ky, des­ky na kni­hy, zví­řát­ka, loutky

 

Hudeb­ní kroužek

 • Děti se učí zákla­dům správ­né­ho dýchá­ní při zpěvu
 • Zpí­va­jí s hudeb­ní­mi nástro­ji – klá­ve­sy, uku­le­le, kyta­ra, Orfo­vy dět­ské nástro­je, flétničky…

 

Pohy­bo­vý a taneč­ní kroužek

 • Děti tan­cu­jí na hudbu
 • Pro­cvi­ču­jí si paměť, tan­cu­jí sesta­vy, tanečky
 • Pou­ží­va­jí sukýn­ky, koně, šát­ky, stuhy

 

Ang­lic­ký jazyk pod­le zájmu rodičů

 • Za pou­ži­tí obráz­ků se děti postup­ně učí slo­víč­ka, věty, pozdra­vy, jmé­na a ang­lic­ké fráze

 

Nově zařa­zen spor­tov­ní kroužek

 • Pod vede­ním spor­tov­ní­ho instruktora
 • Děti jsou při spor­tov­ním krouž­ku pod dohle­dem paní učitelky

 

Prázdniny

 • Máme ote­vře­no celé prázdniny
 • Do škol­ky dochá­ze­jí děti ze stát­ních ško­lek a sou­ro­zen­ci při­ja­tých dětí
 • Od měsí­ce červ­na pro­vo­zu­je­me Let­ní tábor, děti jsou co nej­ví­ce ven­ku, pokud poča­sí dovolí

 

V měsí­ci červ­nu si hra­je­me na Sportovce

 • Děti spor­tu­jí – běha­jí, ská­čou, hází míčem do dál­ky a na cíl, účast­ní se olym­pi­ád a spor­tov­ních sou­tě­ží, dostá­va­jí diplo­my a mediale

 

V měsí­ci čer­ven­ci napo­do­bu­je­me Indiány

 • Děti si posta­ví  indi­án­ské sta­ny, nabar­ví trič­ka jako indi­án­ské oble­če­ní, vyrá­bě­jí čelen­ky, učí se indi­án­ské pokřiky

 

V měsí­ci srpnu plu­je­me na lodích jako Námořníci

 • Hra­jí si s vodou
 • Sta­ví lodě, sklá­da­jí loď­ky z papí­ru a pouš­tí na vodu
 • Otu­žu­jí se vodou a vzduchem