Ten­to týden čeká děti téma Kar­ne­va­lo­vá Slu­níč­ka. Děti si vyro­bí mas­ky, budou si poví­dat o kar­ne­va­le, zahra­jí si hry na zví­řát­ka pomo­cí vyro­be­ných masek. A čtvr­teč­ní dopo­led­ne bude plné zába­vy, jeli­kož ve škol­ce bude při­pra­ven pro děti jejich vlast­ní kar­ne­val, děti se pře­vlék­nou za své oblí­be­né pohád­ko­vé posta­vy, za zví­řát­ka a při­je­de za nimi do škol­ky Hon­za Pople­ta a tak si s ním uži­jí spous­ty legra­ce, budou tan­co­vat, vyrá­bět obří bub­li­ny a mno­ho dal­ší­ho.