Nový týden zača­ly dětič­ky ve škol­ce téma­tem “Ježek a jablíčko”

Spo­leč­ně si děti vyro­bí strom, své­ho ježeč­ka a jablíč­ka pomo­cí nej­růz­něj­ších pomů­cek, kte­ré najdou jak ve škol­ce, tak ven­ku při hrách.

Budou si vyprá­vět pohád­ku o jež­ko­vi, zazpí­va­jí si pís­nič­ku a od našich paní uči­te­lek a pana uči­te­le se dozví, kde toto roz­to­mi­lé zví­řát­ko byd­lí a čím se živí.