Nový týden děti zača­ly téma­tem Ježek a jablíč­ko. Děti si vyro­bí ježeč­ka pomo­cí růz­ných pomů­cek, kte­ré mají ve škol­ce. Paní uči­tel­ka dětem řek­ne více o tom­to zví­řát­ku, tře­ba kde byd­lí, co je jeho potra­vou a co máme dělat, když jež­ka potká­me. Nebu­de chy­bět ani pohád­ka o ježeč­ko­vi.