Při­blí­žil se nám prv­ní břez­no­vý týden a věří­me, že vel­ké mra­zy již pomi­nu­ly a může­me se poma­lu začít při­pra­vo­vat na pří­chod jara, kte­ré se zača­lo blí­žit a i před­po­věď tomu nasvěd­ču­je. Děti se budou učit pojme­no­vá­vat zví­řát­ka, kte­rá žijí na far­mě a jejich mlá­ďa­ta a pozná­vat zví­řát­ka pod­le zvu­ků a pojme­no­vá­vat prv­ní jar­ní kytič­ky, co se začnou obje­vo­vat v trávě.