Ten­to týden si děti budou poví­dat o jaru. Vyšlo nám i krás­né slu­neč­né poča­sí, kde moh­ly děti hle­dat ven­ku prv­ní jar­ní kytič­ky. Děti se nau­čí jar­ní bás­nič­ku, řek­nou si jaké mláďát­ka najde­me na stat­ku, při­pra­ví si svou tří­du ze zim­ní na jar­ní, vyro­bí si barev­né kytič­ky z papí­ru a mno­ho dal­ší­ho.