Nový týden jsme zača­ly s téma­tem Jak vyzrát na baci­ly. Děti si budou hrát na dok­to­ry, sestřič­ky, posta­ví nemoc­ni­ci ze sta­veb­ni­ce. Také si budou poví­dat, jak před­chá­zet nemo­cem a baci­lům. Jak se správ­ně v zimě oblé­kat. Roze­zná­vat zele­ni­nu a ovo­ce. Děti si baci­ly nama­lu­jí a nau­čí se novou básničku.