Půl­ka prázd­nin je za námi 💨 a tak srpen začí­ná­me novým měsíč­ním téma­tem Indiáni.
Děti si budou hrát na indi­á­ny, vyro­bí indi­án­ské čelen­ky, posta­ví indi­án­ský stan ⛺️ nau­čí se nové bás­nič­ky a pís­nič­ky a Diva­dlo 🛴 při­ve­ze dětem téma­tic­kou pohád­ku Jak šli indi­á­ni za sluncem ☀️