Začí­na­jí prázd­ni­ny a tak se vrh­ne­me na prv­ní let­ní tábor ve Slu­níč­kách s téma­tem Indi­á­ni. Děti si budou dávat indi­án­ská jmé­na, sta­vět sta­ny, lepit tote­my, vyrá­bět čelen­ky a hlav­ně si uží­vat zahra­dy a léta. V úte­rý 26. 6. 2018 při­je­de i diva­dlo s téma­tem o indiánech.