V polo­vi­ně květ­na tro­chu odbo­čí­me od jar­ních kra­jin­ných témat a bude­me si poví­dat o domá­cích zví­řát­kách. Děti budou pozná­vat zví­řát­ka, bude­me si říkat, jaká s námi mohou žít doma, jak se k nim cho­vá­me a co zví­řát­ka jedí.