Na ten­to týden jsme si pro děti při­pra­vi­li oblí­be­né téma Domá­cí zvířátka 🐾
Děti budou pozná­vat domá­cí zví­řát­ka, řek­nou si, jak se správ­ně o zví­řát­ka sta­rá­me a čím je krmíme 🦴
Děti si zví­řát­ka vyro­bí a poslech­nou si pohád­ku O pej­sko­vi a kočičce 🐶🐱