Ten­to týden pat­ří dětem 👧🏻👦🏼
Naše nové týden­ní téma je Den dětí ☀️💛
Hned v pon­dě­lí za dět­mi při­jel pan foto­graf, kte­rý děti vyfo­til 📸 aby měly vzpo­mín­ku na svou třídu 🙏🏻
Děti si poví­da­jí, jak sla­ví naro­ze­ni­ny, svát­ky a jaká jsou jejich přání 🎁
Kuřát­ka se vyda­jí na Vesmír­nou stezku 💫 a
na kon­ci týd­ne děti čeká vel­ká osla­va 🥳 na kte­ré samo­zřej­mě nesmí chy­bět Hon­za Pople­ta 🤪🧢