Dneš­ní den začí­ná­me s týden­ním téma­tem — Cir­kus na kolečkách.

Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka mohou vidět v cir­ku­se a jeden tako­vý si i posta­ví a pou­ži­jí ply­šo­vá zví­řát­ka. Zopa­ku­jí si bar­vy, vyro­bí si zví­řát­ka z růz­ných mate­ri­á­lů, co mají ve škol­ce a nau­čí se novou básničku.