Nový týden začí­ná­me novým téma­tem a to “Cir­kus na kolečkách”

Děti si posta­ví svůj cir­kus pomo­cí ply­šo­vých hra­ček, řek­nou si, kte­rá zví­řát­ka v cir­ku­su vystu­pu­jí a co dostá­va­jí za odmě­nu. Zopa­ku­jí si bar­vy, nau­čí se novou bás­nič­ku a mno­ho dal­ší­ho.