Posled­ní lis­to­pa­do­vý a prv­ní pro­sin­co­vý týden se bude­me věno­vat obsáh­lé­mu téma­tu Čert, Anděl a Miku­láš. Bude­me s dět­mi hod­ně tvo­řit, budou čer­ty jinak vní­mat, když je budou lepit, malo­vat, hrát si s nimi diva­dlo apod. Ve Slu­níč­kách U bře­hu nás čeká Miku­láš­ská show ve čtvr­tek 30.11. 2017 a v pon­dě­lí 4. 12. 2017 besídka.