V násle­du­jí­cích dvou týd­nech máme pro děti při­pra­ve­né téma Čer­tí­ci jsou hod­ní. Děti si řek­nou, proč cho­dí čer­ti, co dětem nosí a že se čer­tů nemu­sí bát. Děti si vyro­bí lout­ky na špej­li a zahra­jí si s nimi diva­dlo. Nau­čí se nové bás­nič­ky a pís­nič­ky, kte­ré budou děti před­ná­šet na Miku­láš­ské besíd­ce, kte­rá se bude konat ve škol­ce dne 5.12. dopo­led­ne. Za dět­mi při­jde do škol­ky Miku­láš, anděl a hod­ný čert.