Back to Top

Ceník

Školné:

Pro všech­ny při­hlá­še­né a zapsa­né děti pla­tí jed­not­né měsíč­ní škol­né. Škol­né se pla­tí do kaž­dé­ho páté­ho dne v měsí­ci na účet.

Na nový škol­ní rok 2021/2022 je škol­né 8 000,-

 

Vstu­py:

Mož­nost docház­ky do MŠ Slu­níč­ka je i na vstu­po­vou variantu.

500 Kč dopo­led­ní vstup + strava

600 Kč celo­den­ní vstup + strava

Stravné:

Strav­né se pla­tí do kaž­dé­ho páté­ho dne v měsí­ci na účet, pod­le sku­teč­ně odcho­ze­ných dnů. Ve strav­ném je pit­ný režim, v kaž­dé tří­dě mají děti k dis­po­zi­ci ovoc­ný nebo bylin­ko­vý nesla­ze­ný čaj, nebo čis­tou vodu.

 

Při­hlá­sit se může­te na e‑mailovou adre­su: darina.sitterova@gmail.com,

nebo na tele­fon­ním čís­le: 601 337 794

Těší­me se na Vás a Vaše děti!

 

Co sebou do školky:

Na hra­ní ve škol­ce — bač­kůrky, kalho­ty na hra­ní nebo tep­láčky, hol­čičky mohou mít sukýn­ky, pyžám­ko, náhrad­ní trič­ko a kalho­ty. Na vycház­ky — kalho­ty na hra­ní, poho­dl­né a pev­né boty.

Naše dopo­ru­čení:

Výchov­ně vzdě­lá­vací pro­gram u nás ve škol­ce je při­pra­vo­ván v týden­ních tema­tic­kých cyk­lech, aby děti zís­kaly trva­lejší poznatky a infor­mace. Pro­to dopo­ru­ču­jeme rodi­čům trva­lejší docház­ku, kte­rá je veli­ce pří­stupná, škol­né na celý měsíc činí 8 000,-