Back to Top

Ceník

Cena škol­né­ho a vstup­né­ho na škol­ní rok 2022/2023 do MŠ Slu­níč­ka Hostivař:
Škol­né: 9.500 Kč (pro tří­du Beru­šek a Motýl­ků) 10.000 Kč (pro tří­du Kuřá­tek — tří­da s ang­lic­kou výukou)
Vstu­py: 600 Kč dopo­led­ní vstup, nebo 700 Kč celo­den­ní vstup
V ceně (školného/vstupného) není započ­te­na strava.

Stravné:

Strav­né se pla­tí do kaž­dé­ho páté­ho dne v měsí­ci na účet, pod­le sku­teč­ně odcho­ze­ných dnů. Ve strav­ném je pit­ný režim, v kaž­dé tří­dě mají děti k dis­po­zi­ci ovoc­ný nebo bylin­ko­vý nesla­ze­ný čaj, nebo čis­tou vodu.

 

Při­hlá­sit se může­te na e‑mailovou adre­su: darina.sitterova@gmail.com,

nebo na tele­fon­ním čís­le: 601 337 794

Těší­me se na Vás a Vaše děti!

 

Co sebou do školky:

Na hra­ní ve škol­ce — bač­kůrky, kalho­ty na hra­ní nebo tep­láčky, hol­čičky mohou mít sukýn­ky, pyžám­ko, náhrad­ní trič­ko a kalho­ty. Na vycház­ky — kalho­ty na hra­ní, poho­dl­né a pev­né boty.

Naše dopo­ru­čení:

Výchov­ně vzdě­lá­vací pro­gram u nás ve škol­ce je při­pra­vo­ván v týden­ních tema­tic­kých cyk­lech, aby děti zís­kaly trva­lejší poznatky a infor­mace. Pro­to dopo­ru­ču­jeme rodi­čům trva­lejší docház­ku, kte­rá je veli­ce pří­stupná, škol­né na celý měsíc činí 9 500,-