Back to Top

Ceník

Školné:

Pro všechny přihlášené a zapsané děti platí jednotné měsíční školné. Školné se platí do každého pátého dne v měsíci na účet.

Na nový školní rok 2017/2018 je školné 6 000,-

 

Stravné:

Stravné se platí v hotovosti na konci měsíce podle skutečně odchozených dnů. Ve stravném je pitný režim, v každé třídě mají děti k dispozici ovocný nebo bylinkový neslazený čaj, nebo čistou vodu.

 

Při­hlá­sit se můžete přes náš kon­taktní for­mu­lář, nebo přes mail sona.keppertova@slunicka.com

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

Co sebou do školky:

Na hraní ve školce – bač­kůrky, kalhoty na hraní nebo tep­láčky, hol­čičky mohou mít sukýnky, pyžámko, náhradní tričko a kalhoty. Na vycházky – kalhoty na hraní, pohodlné boty.

Naše dopo­ru­čení:

Výchovně vzdě­lá­vací pro­gram u nás ve školce je při­pra­vo­ván v týden­ních tema­tic­kých cyk­lech, aby děti zís­kaly trva­lejší poznatky a infor­mace. Proto dopo­ru­ču­jeme rodi­čům trva­lejší docházku, která je nyní velice pří­stupná, neboť jsme sní­žili naše školné na celý měsíc na 6 000,-