Back to Top

Ceník

Školné:

Pro všech­ny při­hlá­še­né a zapsa­né děti pla­tí jed­not­né měsíč­ní škol­né. Škol­né se pla­tí do kaž­dé­ho páté­ho dne v měsí­ci na účet.

Na nový škol­ní rok 2019/2020 je škol­né 6 000,-

 

Stravné:

Strav­né se pla­tí v hoto­vos­ti na kon­ci měsí­ce pod­le sku­teč­ně odcho­ze­ných dnů. Ve strav­ném je pit­ný režim, v kaž­dé tří­dě mají děti k dis­po­zi­ci ovoc­ný nebo bylin­ko­vý nesla­ze­ný čaj, nebo čis­tou vodu.

 

Při­hlá­sit se může­te přes náš kon­taktní for­mu­lář, nebo přes mail sona.keppertova@slunicka.com

Těší­me se na Vás a Vaše děti!

 

Co sebou do školky:

Na hra­ní ve škol­ce — bač­kůrky, kalho­ty na hra­ní nebo tep­láčky, hol­čičky mohou mít sukýn­ky, pyžám­ko, náhrad­ní trič­ko a kalho­ty. Na vycház­ky — kalho­ty na hra­ní, poho­dl­né boty.

Naše dopo­ru­čení:

Výchov­ně vzdě­lá­vací pro­gram u nás ve škol­ce je při­pra­vo­ván v týden­ních tema­tic­kých cyk­lech, aby děti zís­kaly trva­lejší poznatky a infor­mace. Pro­to dopo­ru­ču­jeme rodi­čům trva­lejší docház­ku, kte­rá je nyní veli­ce pří­stupná, neboť jsme sní­žili naše škol­né na celý měsíc na 6 000,-