Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Šel zahradník do zahrady

Při­blí­žil se nám čas, kdy vět­ši­na z nás začí­ná vysa­zo­vat rost­li­ny do zahrad, kvě­ti­ná­čů nebo truh­lí­ků a tak toto téma při­blí­ží­me tro­chu i dětem. Téma zahá­jí­me pon­děl­ním diva­dlem Šel zahrad­ník …

…více

Běhej a pomáhej

Posled­ní květ­no­vý týden se bude­me věno­vat téma­tu Běhej a pomá­hej. S dět­mi si bude­me poví­dat o tom, jak je správ­né pomá­hat kama­rá­dům, o dětech, kte­ré potře­bu­jí pomo­ci a jak jim …

…více

Zvířátka v ZOO

Před­cho­zí téma jsme měli domá­cí zví­řát­ka a tak nad­chá­ze­jí­cí týden u zví­řá­tek ješ­tě zůsta­ne­me, ale pře­su­ne­me se do ZOO. Děti budou opět pozná­vat a pojme­no­vá­vat zví­řát­ka, kte­rá žijí v zoo, …

…více

Domácí zvířátka

V polo­vi­ně květ­na tro­chu odbo­čí­me od jar­ních kra­jin­ných témat a bude­me si poví­dat o domá­cích zví­řát­kách. Děti budou pozná­vat zví­řát­ka, bude­me si říkat, jaká s námi mohou žít doma, jak …

…více

Týden hudby, tanečků a písniček:

Dru­hý květ­no­vý týden bude plný hra­ní na hudeb­ní nástro­je a jejich pozná­vá­ní. Zamě­ří­me se také v rám­ci hra­ní a pozná­vá­ní na pro­po­je­ní hud­by a pohy­bu, děti budou za dopro­vo­du hud­by tan­co­vat …

…více

Turisti, výlety, mapy, sportovci

Máme před sebou posled­ní dub­no­vý týden a bude­me se sna­žit maxi­mál­ně vyu­žít pří­jem­né­ho poča­sí pro pobyt ven­ku, pozná­vá­ní stro­mů, vod­ních ptá­ků, brouč­ků v pří­ro­dě a spous­tu dal­ší zába­vy spo­je­né s …

…více

Kuchaři a kuchařky

Poma­lu jsme se pře­houp­li do polo­vi­ny dub­na, opus­tí­me jar­ní téma­ta a začne­me si s dět­mi poví­dat o běž­ných věcech v živo­tě kaž­dé­ho z nás a tak jsme si při­pra­vi­li téma …

…více

Motýlkový barevný týden

Týden od 9. 4. — 13. 4. 2018 si bude­me s dět­mi opa­ko­vat bar­vy ve vzta­hu k pří­ro­dě a také si vyprá­vět pohád­ku o motý­lu Ema­nu­e­lo­vi a Mako­vé panen­ce. S …

…více

Jarní kytičky a broučci

Máme poma­lu po Veli­ko­no­cích a již nám začí­ná měsíc duben, kte­rý se obvykle nese v jar­ních moti­vech. Na prv­ní dub­no­vý týden jsme pro děti při­pra­vi­li téma Jar­ní kytič­ky a brouč­ci …

…více

Veselé Velikonoce

Blí­ží se Veli­ko­no­ce a tak si o nich začne­me s dět­mi v násle­du­jí­cích dnech poví­dat, jaké jsou Veli­ko­noč­ní zvy­ky, jaká zví­řát­ka a akti­vi­ty se pojí s Veli­ko­no­ce­mi. Téma Veli­ko­no­ce nás …

…více