Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Lidová řemesla a šikovné ručičky

V týd­nu od 16.10.2017 budou děti pozná­vat lido­vá řemes­la a tra­dič­ní zaměst­ná­ní. Zku­sí si vyro­bit hous­ky, nazdo­bit šaty, pro­dá­vat ovo­ce na tržiš­ti. Všech­ny čin­nos­ti bude dopro­vá­zet zná­má pohád­ka  “O kohout­ko­vi …

…více

Na tom našem dvoře

Máme tady dal­ší týden a s ním spo­je­no i nové téma. Bude­me si poví­dat o zví­řát­kách, co s námi žijí v domác­nos­ti, jak se cho­va­jí a co jedí. Vět­ší děti …

…více

Podzim a draci

Násle­du­jí­cí dva týd­ny se bude­me věno­vat pod­zi­mu, kte­rý se nám neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a toto téma bude pro děti hod­ně obsáh­lé. Bude­me si poví­dat o vít­ru, dra­cích, zví­řát­kách na far­mě, vymýš­let …

…více

Téma Ježek a Jablíčko

Tře­tí týden nové­ho škol­ní­ho roku bude­me vytvá­řet jež­ky, jablíč­ka, pojme­no­vá­vat ovo­ce a zele­ni­nu, bar­vy, učit se bás­nič­ky a říka­dla o jež­ko­vi.

Týden kamarádů

V pon­dě­lí 4. 9. 2017 nám začí­ná nový škol­ní rok. Moc se na Vaše děti těší­me a máme při­pra­ve­né prv­ní téma pro všech­ny děti ve škol­ce — Týden kama­rá­dů. Děti se budou …

…více

Námořníci letní tábor

Měsíc Čer­ven je pro někte­ré děti posled­ním měsí­cem v naší ško­lič­ce, pro­to jsme i pro ně při­pra­vi­li na celý měsíc let­ní tábor na čer­ven s téma­tem Námoř­ní­ci z …

…více

Těšíme se na prázdniny

Ve stře­du 1. 6. 2017 nás čeká Dět­ský den. Děti si ho budou od rána uží­vat, dosta­nou ovoc­ný pohár se zmrz­lin­kou a odpo­led­ne při­je­dou her­ci a budou si dět­mi …

…více

Den Dětí

Máme před sebou Den dětí a i my ho pořád­ně s dět­mi osla­ví­me! Máme pro děti pozva­ný pro­gram s pohád­ko­vý­mi posta­vič­ka­mi Mimoňů, Schre­ka, malo­vá­ním na obli­čej, sou­tě­že­mi a odmě­na­mi a …

…více

Počasí

Před­po­sled­ní květ­no­vý týden si bude­me poví­dat o poča­sí. Bude­me malo­vat slu­níč­ka, zdo­bit dešt­ní­ky a pozo­ro­vat ven­ku slu­níč­ko, mra­ky a déšť.

Z pohádky do pohádky

Prv­ní dva květ­no­vé týd­ny nás čeka­jí pohád­ky. Děti čeká téma Z pohád­ky do pohád­ky. Budou hrát diva­dél­ka, malo­vat zná­mé posta­vič­ky, vyrá­bět lout­ky a hlav­ně roz­ví­jet řeč. Snad už bude­me mít …

…více