Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Moje cestování

Nový týden jsme zača­ly téma­tem Moje ces­to­va­ní. Děti si poví, jaké máme doprav­ní pro­střed­ky a proč ces­tu­je­me. Vyro­bí si doprav­ní znač­ky, posta­ví letiš­tě, budou roze­zná­vat bar­vy na sema­fo­ru a vysvět­lí …

…více

Zima a sníh je tady

I když to tak ven­ku nevy­pa­dá… týden­ní téma máme Zima a sníh je tady. Mož­ná se ale ješ­tě dočká­me. Děti si při­pra­ví zim­ní kra­ji­nu, vyro­bí a ozdo­bí si sně­hu­lá­ky z …

…více

Valentýn

Začal nám týden lás­ky. Ten­to týden máme pro děti při­pra­ve­né téma Valen­týn. Děti se o tom­to svát­ku dozvě­dí více. Budou si poví­dat, koho mají rádi. Zopa­ku­jí si zákla­dy sluš­né­ho cho­vá­ní, …

…více

Cirkus na kolečkách

Dneš­ní den začí­ná­me s týden­ním téma­tem — Cir­kus na koleč­kách.

Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka mohou vidět v cir­ku­se a jeden tako­vý si i posta­ví a pou­ži­jí ply­šo­vá zví­řát­ka. …

…více

Pomáháme si

Nové týden­ní téma se jme­nu­je Pomá­há­me si 🤝
Paní uči­tel­ka dětem vysvět­lí, jak je důle­ži­té si pomá­hat navzá­jem. Děti budou pomá­hat mlad­ším kama­rá­dům ze tří­dy 👶🏼 ale také paní …

…více

Počasí, sníh a mrazy

Dnes jsme zača­ly týden téma­tem Poča­sí, sníh a mra­zy 🌨❄️ Děti se nau­čí vyjme­no­vat roč­ní obdo­bí, jaké máme poča­sí v těch­to obdo­bích a jak se správ­ně oblé­kat, aby nám neby­la …

…více

Jak vyzrát na bacily

Nový týden jsme zača­ly s téma­tem Jak vyzrát na baci­ly. Děti si budou hrát na dok­to­ry, sestřič­ky, posta­ví nemoc­ni­ci ze sta­veb­ni­ce. Také si budou poví­dat, jak před­chá­zet nemo­cem a baci­lům. …

…více

Tři králové

Nový rok jsme zača­li s téma­tem Tři krá­lo­vé — Kašpar, Meli­char, Bal­ta­zar. Děti si budou poví­dat o třech krá­lích, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, Tři krá­le si vyro­bí a vyro­bí …

…více

Máme tady Vánoce

Rok ute­kl jako voda a Máme tady Váno­ce. 🙂

Děti si ozdo­bí stro­me­ček ve škol­ce, roz­ba­lí si dár­ky, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, budou si vyrá­bět ozdo­by, stro­meč­ky z papí­ru, …

…více

Čertíci jsou hodní

V násle­du­jí­cích dvou týd­nech máme pro děti při­pra­ve­né téma Čer­tí­ci jsou hod­ní. Děti si řek­nou, proč cho­dí čer­ti, co dětem nosí a že se čer­tů nemu­sí bát. Děti si vyro­bí …

…více