Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Měsíc Indiánů

🎓
Roz­lou­či­li jsme se se škol­ním rokem a začal nám Let­ní prázd­ni­no­vý tábor …více

Těšíme se na prázdniny

Jeli­kož škol­ní rok ute­kl jako voda, máme tady posled­ní téma — Těší­me se na prázd­ni­ny.

Děti si budou poví­dat o ces­to­vá­ní, jak a kam může­me ces­to­vat, kam se o prázd­ni­nách …

…více

Domácí zvířátka

Od pon­dě­lí máme nové týden­ní téma — Domá­cí zví­řát­ka. Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka mají doma, jak se k nim cho­vá­me, sta­rá­me se a čím je krmí­me. Budou pozná­vat …

…více

Den dětí

Nové “dvou”týdenní téma máme Den dětí …více

Turisti, výlety, mapy, sportovci

Nový slu­neč­ný týden začí­ná­me s téma­tem Turis­ti, výle­ty, mapy, spor­tov­ci. Dětem jsme naplá­no­va­ly výlet s batůž­ky na celé dopo­led­ne, sva­čin­ky a pitíč­ka si vez­mou sebou a budou obje­vo­vat růz­né stez­ky, …

…více

Veselí roboti

Nový týden začí­ná­me s téma­tem Vese­lí robo­ti. Děti si budou roz­ví­jet moto­ri­ku rukou a svou fan­ta­zii. Ze sta­veb­nic děti posta­ví robo­ty a měs­teč­ka pro ně. Vyro­bí si robo­ty z papí­ru …

…více

Šel zahradník do zahrady

Na prv­ní květ­no­vý týden jsme si pro děti při­pra­vi­ly téma: Šel zahrad­ník do zahra­dy. Děti budou pozná­vat kytič­ky a bylin­ky, kte­ré si zasa­di­ly, pozná­vat ovoc­né stro­my a jejich plo­dy. Pod­le …

…více

Jarní kytičky a broučci

Na posled­ní dub­no­vý týden jsme pro děti při­pra­vi­li téma Jar­ní kytič­ky a brouč­ci. Děti budou pozná­vat pohád­ko­vé posta­vič­ky, jako tře­ba Fer­du Mra­ven­ce, Brou­ka Pyt­lí­ka a Beruš­ku. Vyro­bí si kytič­ky z …

…více

Učíme se oblékat

Nový týden začí­ná­me s téma­tem Učí­me se oblé­kat. Děti si vez­mou ze svých boxí­ků své oble­če­ní a budou se ve tří­dě učit správ­ně oblé­kat. Řek­nou si, jaký je správ­ný postup …

…více