Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Čertíci jsou hodní

V násle­du­jí­cích dvou týd­nech máme pro děti při­pra­ve­né téma Čer­tí­ci jsou hod­ní. Děti si řek­nou, proč cho­dí čer­ti, co dětem nosí a že se čer­tů nemu­sí bát. Děti si vyro­bí …

…více

Týden hudby, tanečků a písniček

Pon­dě­lí jsme zača­ly novým téma­tem, týd­nem muzi­kan­tů. Děti si budou poví­dat o hudeb­ních nástro­jích, budou je pozná­vat, pomo­cí slu­chu, hudeb­ní nástro­je si děti i nama­lu­jí, slo­ží a na ty sku­teč­né …

…více

Čím budu, až vyrostu

Nový týden jsme zača­ly s téma­tem “Čím budu, až vyros­tu”. Děti si budou poví­dat o zaměst­ná­ní, budou pozná­vat zaměst­ná­ní dospě­lých, pojme­no­vá­vat pro­fe­se a čin­nos­ti pod­le obráz­ků. Děti si budou poví­dat, …

…více

Ptáčci zpěváčci

Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me s téma­tem Ptáč­ci zpě­váč­ci.
Děti si zahra­jí hru na ptáč­ky, na ochra­ná­ře, kte­ří ptáč­ky krouž­ku­jí, naše nejmen­ší děti se půjdou na krouž­ko­vá­ní ptáč­ků podí­vat.


…více

Karnevalová Sluníčka

Ten­to týden čeká děti téma Kar­ne­va­lo­vá Slu­níč­ka. Děti si vyro­bí mas­ky, budou si poví­dat o kar­ne­va­le, zahra­jí si hry na zví­řát­ka pomo­cí vyro­be­ných masek. A čtvr­teč­ní dopo­led­ne bude plné zába­vy, …

…více

Na tom našem dvoře

Nový týden začí­ná­me s téma­tem Na tom našem dvo­ře. Děti si řek­nou a na obráz­ku uká­ží, jaká zví­řát­ka s námi mohou žít doma a jaká ven­ku a jak se k …

…více

Zvířátka v ZOO

Pon­dě­lí začí­ná­me s téma­tem Zví­řát­ka v ZOO. Děti si posta­ví svou vlast­ní ZOO, řek­nou si, jaká zví­řát­ka pat­ří do ZOO, zahra­jí si s kama­rá­dy na zví­řát­ka a budou se muset …

…více

Z pohádky do pohádky

Z pohád­ky do pohád­ky — tak se jme­nu­je nové téma toho­to týd­ne. D…více

Moje rodina

Pro děti jsme na ten­to týden při­pra­vi­li téma Moje rodi­na. Děti si budou poví­dat o své rodi­ně, pojme­nu­jí jmé­ny mamin­ku, tatín­ka, své sou­ro­zen­ce, babič­ku, dědeč­ka, ale i své kama­rá­dy a …

…více

Podzim a draci

Nový týden jsme zača­li téma­tem Pod­zim a dra­ci. Děti si budou poví­dat o tom­to roč­ním obdo­bí. Jaké je na pod­zim poča­sí, jak se máme oblé­kat a jaký roz­díl je mezi …

…více