Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Z pohádky do pohádky

Nový týden = nové téma 🙂 Ten­to týden si naše dětič­ky uži­jí mno­ho zába­vy s pohád­ka­mi. Nau­čí se nové bás­nič­ky, vyro­bí si Per­ní­ko­vou cha­loup­ku, budou roze­zná­vat roz­díl mezi dob­rem a …

…více

Podzim a draci

Začal nám nový škol­ko­vý týden a s ním i nové téma “Pod­zim a dra­ci”.

Děti se dozví jaké máme roč­ní obdo­bí a jaké poča­sí tyto obdo­bí při­ná­ší.

Jeli­kož léto uteklo …

…více

Ježek a jablíčko

Nový týden zača­ly dětič­ky ve škol­ce téma­tem “Ježek a jablíč­ko”

Spo­leč­ně si děti vyro­bí strom, své­ho ježeč­ka a jablíč­ka pomo­cí nej­růz­něj­ších pomů­cek, kte­ré najdou jak ve škol­ce, tak ven­ku při …

…více

Moji kamarádi

Začal nám nový škol­ní rok a při­ví­ta­li jsme ve Slu­níč­kách nové děti. Jako prv­ní téma v novém škol­ním roce bude­me mít “Moji kama­rá­di”. Děti se budou sezna­mo­vat s kama­rá­dy ve …

…více

Indiáni — letní tábor

Začí­na­jí prázd­ni­ny a tak se vrh­ne­me na prv­ní let­ní tábor ve Slu­níč­kách s téma­tem Indi­á­ni. Děti si budou dávat indi­án­ská jmé­na, sta­vět sta­ny, lepit tote­my, vyrá­bět čelen­ky a hlav­ně si uží­vat …

…více

Těšíme se na prázdniny

Čeká nás před­po­sled­ní týden před prázd­ni­na­mi a poma­lu nám začnou odchá­zet star­ší děti a při­jdou nové děti, kte­ré ve Slu­níč­kách pro­ži­jí prázd­ni­ny. Celý týden se bude­me bavit o vzta­zích s …

…více

Počasí, teplo a bouřky

S dět­mi bude­me pojme­no­vá­vat poča­sí, poví­dat si, jak se cho­vat, když je vel­ké hor­ko, bouř­ka. Dále se děti budou učit v jakém oble­če­ní nosit za růz­né­ho poča­sí a jaké čin­nos­ti …

…více

Šel zahradník do zahrady

Při­blí­žil se nám čas, kdy vět­ši­na z nás začí­ná vysa­zo­vat rost­li­ny do zahrad, kvě­ti­ná­čů nebo truh­lí­ků a tak toto téma při­blí­ží­me tro­chu i dětem. Téma zahá­jí­me pon­děl­ním diva­dlem Šel zahrad­ník …

…více

Běhej a pomáhej

Posled­ní květ­no­vý týden se bude­me věno­vat téma­tu Běhej a pomá­hej. S dět­mi si bude­me poví­dat o tom, jak je správ­né pomá­hat kama­rá­dům, o dětech, kte­ré potře­bu­jí pomo­ci a jak jim …

…více

Zvířátka v ZOO

Před­cho­zí téma jsme měli domá­cí zví­řát­ka a tak nad­chá­ze­jí­cí týden u zví­řá­tek ješ­tě zůsta­ne­me, ale pře­su­ne­me se do ZOO. Děti budou opět pozná­vat a pojme­no­vá­vat zví­řát­ka, kte­rá žijí v zoo, …

…více