Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Týden hudby, tanečků a písniček

Začal nám hudeb­ní týden. Dětič­ky se pomo­cí her nau­čí pojme­no­vat hudeb­ní nástro­je, kte­ré budou mít při­pra­ve­né ve své tří­dě. Budou roz­po­zná­vat hudeb­ní nástro­je, na kte­ré paní uči­tel­ka, pan uči­tel zahra­je, …

…více

Cirkus na kolečkách

Nový týden začí­ná­me novým téma­tem a to “Cir­kus na koleč­kách”

Děti si posta­ví svůj cir­kus pomo­cí ply­šo­vých hra­ček, řek­nou si, kte­rá zví­řát­ka v cir­ku­su vystu­pu­jí a co dostá­va­jí za odmě­nu. …

…více

Ptáčci zpěváčci

Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me téma­tem “Ptáč­ci zpě­váč­ci” .Děti se dozví, jak ptáč­ci zimu­jí, jak zpí­va­jí, nau­čí se novou bás­nič­ku, říka­dlo s pohy­bem, vyro­bí si své­ho ptáč­ka zpě­váč­ka a na zahra­dě …

…více

Karnevalová Sluníčka

Ten­to týden se mohou dětič­ky těšit na kar­ne­val, vyro­bí si mas­ky, zatan­cu­jí si, nau­čí se nové bás­nič­ky, vyzdo­bí si tří­du, zahra­jí si hru na zví­řát­ka — kde budou pozná­vat své …

…více

Čím budu, až vyrostu

Jako z dal­ších témat, máme pro dětič­ky při­pra­ve­né “Čím budu, až vyros­tu” . Už teď máme ve škol­ce šikov­né paní dok­tor­ky, pány poli­caj­ty, hasi­če, atd. 🙂 Paní uči­tel­ky si budou …

…více

Z pohádky do pohádky

Nový týden = nové téma 🙂 Ten­to týden si naše dětič­ky uži­jí mno­ho zába­vy s pohád­ka­mi. Nau­čí se nové bás­nič­ky, vyro­bí si Per­ní­ko­vou cha­loup­ku, budou roze­zná­vat roz­díl mezi dob­rem a …

…více

Podzim a draci

Začal nám nový škol­ko­vý týden a s ním i nové téma “Pod­zim a dra­ci”.

Děti se dozví jaké máme roč­ní obdo­bí a jaké poča­sí tyto obdo­bí při­ná­ší.

Jeli­kož léto uteklo …

…více

Ježek a jablíčko

Nový týden zača­ly dětič­ky ve škol­ce téma­tem “Ježek a jablíč­ko”

Spo­leč­ně si děti vyro­bí strom, své­ho ježeč­ka a jablíč­ka pomo­cí nej­růz­něj­ších pomů­cek, kte­ré najdou jak ve škol­ce, tak ven­ku při …

…více

Moji kamarádi

Začal nám nový škol­ní rok a při­ví­ta­li jsme ve Slu­níč­kách nové děti. Jako prv­ní téma v novém škol­ním roce bude­me mít “Moji kama­rá­di”. Děti se budou sezna­mo­vat s kama­rá­dy ve …

…více

Indiáni — letní tábor

Začí­na­jí prázd­ni­ny a tak se vrh­ne­me na prv­ní let­ní tábor ve Slu­níč­kách s téma­tem Indi­á­ni. Děti si budou dávat indi­án­ská jmé­na, sta­vět sta­ny, lepit tote­my, vyrá­bět čelen­ky a hlav­ně si uží­vat …

…více