Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Safari

☀️
Pro ten­to týden jsme pro děti při­pra­vi­ly týden­ní téma — SAFARI …více

Podzim a draci

🍂
Po pro­dlou­že­ném víken­du nám začí­ná dneš­ním dnem nové týden­ní téma Pod­zim a dra­ci …více

Z pohádky do pohádky

👸🏼
Pro ten­to týden máme nové týden­ní téma — Z pohád­ky do pohád­ky.
Děti budou pozná­vat pohád­ky, pojme­no­vá­vat posta­vy …více

Ježek a jablíčko

🦔
Nový týden jsme zača­ly s novým týden­ním téma­tem Ježek a jablíč­ko …více

Moji kamarádi

🐰
Nový škol­ní rok začí­ná­me s týden­ním téma­tem Moji kama­rá­di
Děti se budou vzá­jem­ně pozná­vat …více

Měsíc Námořníků

Půl­ka prázd­nin je za námi a začí­ná­me s novým měsíč­ním téma­tem — Námoř­ní­ci. Děti si budou poví­dat o námoř­ní­cích, ces­to­vá­ní po vodě lodí, zví­řát­kách, co žijí ve vodě. Vyro­bí si …

…více

Měsíc Indiánů

🎓
Roz­lou­či­li jsme se se škol­ním rokem a začal nám Let­ní prázd­ni­no­vý tábor …více

Těšíme se na prázdniny

Jeli­kož škol­ní rok ute­kl jako voda, máme tady posled­ní téma — Těší­me se na prázd­ni­ny.

Děti si budou poví­dat o ces­to­vá­ní, jak a kam může­me ces­to­vat, kam se o prázd­ni­nách …

…více

Domácí zvířátka

Od pon­dě­lí máme nové týden­ní téma — Domá­cí zví­řát­ka. Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka mají doma, jak se k nim cho­vá­me, sta­rá­me se a čím je krmí­me. Budou pozná­vat …

…více

Den dětí

Nové “dvou”týdenní téma máme Den dětí …více