Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Týden pěstování bylinek a kytiček

A  máme tady měsíc kvě­ten. Pro děti jsme si při­pra­vi­li téma pěs­to­vá­ní byli­nek a kyti­ček. Děti si zasa­dí kytič­ky na zahra­dě a zku­sí si vypěs­to­vat bylin­ky ve tří­dě. Nau­čí se …

…více

Veselé Velikonoce

A máme tady Veli­ko­no­ce. Ve škol­ce jsou pří­pra­vy v plném prou­du a rodi­če se mají na co těšit.

Začát­kem týd­ne nás čeká Veli­ko­noč­ní besíd­ka, na kte­rou děti pil­ně tré­no­va­ly. V …

…více

Týden hudby, tanečků a písniček

Já jsem muzi­kant — naše nové téma na ten­to týden. Děti budou pozná­vat hudeb­ní nástro­je, vyzkou­ší si na ně zahrát, budou roz­po­zná­vat poma­lou melo­dii od té rych­lé pomo­cí poma­lé chůze …

…více

Motýlkový barevný týden

Start týd­ne zača­ly děti s novým barev­ným téma­tem. Naše nejmen­ší Beruš­ky si pro­cvi­čí bar­vy, spo­leč­ný­mi sila­mi vyrobí/namalují krás­né­ho barev­né­ho motý­la, poslech­nou si pohád­ku — kde se opět děti zapo­jí do …

…více

Jarní kytičky a broučci

Začí­na­jí nám krás­né slu­neč­né dny a tak ten­to týden máme dal­ší jar­ní téma. Jar­ní kytič­ky a brouč­ci. Děti si vyro­bí beruš­ky z papí­ru, zahra­jí si na Fer­du, budou …

…více

Jaro je tady!

Ten­to týden si děti budou poví­dat o jaru. Vyšlo nám i krás­né slu­neč­né poča­sí, kde moh­ly děti hle­dat ven­ku prv­ní jar­ní kytič­ky. Děti se nau­čí jar­ní bás­nič­ku, řek­nou si jaké …

…více

Moje cestování

Od pon­dě­lí mají dětič­ky nové téma. Moje ces­to­vá­ní. Děti si budou poví­dat o doprav­ních pro­střed­cích, jaké všech­ny zna­jí, jak se správ­ně máme cho­vat na sil­ni­ci a zahra­je­me si na doprav­ní …

…více

Učíme se oblékat

Ten­to týden se bude­me věno­vat téma­tu “Učí­me se oblé­kat”. Zopa­ku­je­me si základ­ní prin­ci­py u oblé­ká­ní, když jde­me ven a když při­jde­me z ven­ku. Bude­me děti moti­vo­vat, aby již zvlá­da­ly samy, …

…více

Valentýn

Ten­to týden nás čeká Valen­týn­ské téma. Děti si budou poví­dat o tom­to svát­ku, jak se k sobě mají cho­vat nejen ten­to den. Jaké jsou zákla­dy sluš­né­ho cho­vá­ní, nau­čí se novou …

…více

Zimní sporty

Jeli­kož nám poča­sí pře­je a je koneč­ně kopi­ce sně­hu i v Pra­ze, tak se ten­to týden bude­me věno­vat zim­ním spor­tům. Děti pojme­nu­jí všech­ny zim­ní spor­ty, kte­ré zna­jí, pojme­nu­jí pomůc­ky k …

…více