Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných informacích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tancujeme.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohádky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a přinášel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Z pohádky do pohádky

👸🏼
Na ten­to týden jsme pro děti při­pra­vi­ly oblí­be­né téma pohá­dek …více

Ježek a jablíčko

Pro děti jsme pro ten­to a násle­du­jí­cí týden při­pra­vi­li téma Ježek a jablíč­ko …více

Na tom našem dvoře

🐶
Naše nové týden­ní téma pro děti je Na tom naše dvoře.
Děti si budou poví­dat o zví­řát­kách, učit se mláďát­ka od zví­řá­tek …více

Moje rodina

🏡
Ten­to týden se děti sezna­mu­jí s novým téma­tem — Moje rodina 
Děti pojme­nu­jí jmé­ny svou rodi­nu, své …

…více

Indiáni

💨
Půl­ka prázd­nin je za námi a tak srpen začí­ná­me novým měsíč­ním téma­tem Indiáni.
Děti si budou hrát …

…více

Námořníci

🧸
Škol­ní rok ute­kl jako voda a máme tady prázd­ni­ny …více