Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných informacích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tancujeme.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohádky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a přinášel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Tři králové

👑
Prv­ní led­no­vý týden začí­ná­me s týden­ním téma­tem — Tři králové 
Děti si budou poví­dat o těch­to posta­vách, …

…více

Karnevalová Sluníčka

☀️
Začal nám nový týden a tím nové týden­ní téma — Kar­ne­va­lo­vá Sluníčka 
Děti budou vyrá­bět mas­ky, vyzdo­bí …

…více

Veselí roboti

 

Svou fan­ta­zii budou děti roz­ví­jet u nové­ho týden­ní­ho téma­tu — ROBOTI 
Děti budou vyrá­bět z alo­ba­lu …

…více

Z pohádky do pohádky

👸🏼
Na ten­to týden jsme pro děti při­pra­vi­ly oblí­be­né téma pohá­dek …více

Ježek a jablíčko

Pro děti jsme pro ten­to a násle­du­jí­cí týden při­pra­vi­li téma Ježek a jablíč­ko …více