Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Učíme se oblékat

👕
Pro ten­to týden jsme si pro děti při­pra­vi­ly týden­ní téma Učí­me se oblé­kat …více

Tři králové

❄️
Prv­ní led­no­vý týden začí­ná­me ve škol­ce týden­ním téma­tem Tři krá­lo­vé.
Děti si budou poví­dat o třech krá­lích, budou sta­vět zim­ní ves­ni­ci …více

Čertíci jsou hodní

🕯
Po prv­ní advent­ní nedě­li nám zača­lo nové dvou­tý­den­ní téma — Čer­tí­ci jsou hod­ní.
Děti si budou poví­dat o …

…více

Ptáčci zpěváčci

Posled­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me s téma­tem Ptáč­ci zpě­váč­ci …více

Veselí roboti

Pon­dě­lí jsme zača­li novým týden­ním téma­tem — Vese­lí robo­ti
Děti budou pozná­vat robo­ta, vyro­bí si ho a …

…více

Moje rodina

👨‍👩‍👧‍👦
Od pon­dě­lí máme nové týden­ní téma — Moje rodi­na
Děti si budou poví­dat o rodi­čích, sou­ro­zen­cích, pra­ro­di­čích, …

…více