Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Zvířátka v ZOO

Pon­dě­lí začí­ná­me s téma­tem Zví­řát­ka v ZOO. Děti si posta­ví svou vlast­ní ZOO, řek­nou si, jaká zví­řát­ka pat­ří do ZOO, zahra­jí si s kama­rá­dy na zví­řát­ka a budou se muset …

…více

Z pohádky do pohádky

Z pohád­ky do pohád­ky — tak se jme­nu­je nové téma toho­to týd­ne. D…více

Moje rodina

Pro děti jsme na ten­to týden při­pra­vi­li téma Moje rodi­na. Děti si budou poví­dat o své rodi­ně, pojme­nu­jí jmé­ny mamin­ku, tatín­ka, své sou­ro­zen­ce, babič­ku, dědeč­ka, ale i své kama­rá­dy a …

…více

Podzim a draci

Nový týden jsme zača­li téma­tem Pod­zim a dra­ci. Děti si budou poví­dat o tom­to roč­ním obdo­bí. Jaké je na pod­zim poča­sí, jak se máme oblé­kat a jaký roz­díl je mezi …

…více

Ježek a jablíčko

Nový týden děti zača­ly téma­tem Ježek a jablíč­ko. Děti si vyro­bí ježeč­ka pomo­cí růz­ných pomů­cek, kte­ré mají ve škol­ce. Paní uči­tel­ka dětem řek­ne více o tom­to zví­řát­ku, tře­ba kde byd­lí, …

…více

Moji kamarádi

Začal nám nový škol­ní rok a také nové týden­ní téma. Září začí­ná­me s téma­tem Moji kama­rá­di. Děti se v tom­to týd­nu sezná­mí s nový­mi kama­rá­dy, se kte­rý­mi cho­dí do tří­dy. …

…více

Letní tábor — měsíc INDIÁNŮ

Prv­ní měsíc prázd­nin ute­kl jako voda a má me tady srpen, kte­rý je měsí­cem Indi­á­nů 🏹
Děti si vyro­bí čelen­ky, posta­ví týpí 🏕 řek­nou si o živo­tě …

…více

Letní tábor — měsíc NÁMOŘNÍKŮ

Škol­ní rok utek­la jako voda a huráááá, máme tady prázd­ni­ny. Ve škol­ce pře­chá­zí­me na Let­ní tábor. Děti jsou už od rána ven­ku, na zahra­dě, v par­ku, v lese kde je …

…více

Den dětí

Od pon­dě­lí máme nové téma na 14 dní. Téma DEN DETÍ. Děti si poví, jak se sla­ví ten­to jejich den, řek­nou si, jak by ho chtě­ly strá­vit, budou malo­vat své …

…více

Veselí roboti

Ten­to týden máme pro děti při­pra­ve­né téma VESELÍ ROBOTI. Děti pomo­cí sta­veb­nic ve škol­ce posta­ví robo­ty a měs­to pro ně. Vyzkou­ší si robo­tí chůzi a řeč a robo­ta si i …

…více