Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Tři králové

Prv­ní dva týd­ny v novém roce se bude­me věno­vat téma­tu Tři krá­lo­vé. Dané téma je moc hez­ké, bude­me vyrá­bět s dět­mi domeč­ky, ves­nič­ky, zasně­že­né stře­chy. Vše bude­me vyu­ží­vat jako pomůc­ky …

…více

Vánoce

Od pon­dě­lí 11. 12. 2017 bude­me mít ve Slu­níč­kách vánoč­ní stro­meč­ky, tak si je děti budou postup­ně zdo­bit a vytvo­ří­me si s dět­mi hez­ké chvil­ky u stro­meč­ku. Bude­me vyrá­běj­te ozdo­by, …

…více

Čertíci jsou hodní

Posled­ní lis­to­pa­do­vý a prv­ní pro­sin­co­vý týden se bude­me věno­vat obsáh­lé­mu téma­tu Čert, Anděl a Miku­láš. Bude­me s dět­mi hod­ně tvo­řit, budou čer­ty jinak vní­mat, když je budou lepit, malo­vat, hrát …

…více

O pejskovi a kočičce

U zví­řá­tek ješ­tě chví­li zůsta­ne­me a bude­me si násle­du­jí­cí týden poví­dat o pej­sko­vi a kočič­ce, napo­do­bo­vat zvu­ky zví­řá­tek, pozná­vat je a malo­vat jejich hla­vy.

Zvířátka v Zoo

Týden se stra­ši­dly a čáry máme za sebou a tím jsme se pře­houp­li do dal­ší půl­ky pod­zi­mu. Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden si bude­me poví­dat o zví­řát­kách v Zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jak pře­ží­va­jí …

…více

Z pohádky do pohádky

Posled­ní říj­no­vý týden se bude­me věno­vat pohád­kám. Bude­me hrát diva­dél­ka, malo­vat zná­mé posta­vič­ky, vyrá­bět lout­ky, pozná­vat pohád­ko­vé posta­vy a spous­tu dal­ší nauč­né zába­vy.

Lidová řemesla a šikovné ručičky

V týd­nu od 16.10.2017 budou děti pozná­vat lido­vá řemes­la a tra­dič­ní zaměst­ná­ní. Zku­sí si vyro­bit hous­ky, nazdo­bit šaty, pro­dá­vat ovo­ce na tržiš­ti. Všech­ny čin­nos­ti bude dopro­vá­zet zná­má pohád­ka  “O kohout­ko­vi …

…více

Na tom našem dvoře

Máme tady dal­ší týden a s ním spo­je­no i nové téma. Bude­me si poví­dat o zví­řát­kách, co s námi žijí v domác­nos­ti, jak se cho­va­jí a co jedí. Vět­ší děti …

…více

Podzim a draci

Násle­du­jí­cí dva týd­ny se bude­me věno­vat pod­zi­mu, kte­rý se nám neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a toto téma bude pro děti hod­ně obsáh­lé. Bude­me si poví­dat o vít­ru, dra­cích, zví­řát­kách na far­mě, vymýš­let …

…více

Téma Ježek a Jablíčko

Tře­tí týden nové­ho škol­ní­ho roku bude­me vytvá­řet jež­ky, jablíč­ka, pojme­no­vá­vat ovo­ce a zele­ni­nu, bar­vy, učit se bás­nič­ky a říka­dla o jež­ko­vi.