Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Motýlkový barevný týden

Týden od 9. 4. — 13. 4. 2018 si bude­me s dět­mi opa­ko­vat bar­vy ve vzta­hu k pří­ro­dě a také si vyprá­vět pohád­ku o motý­lu Ema­nu­e­lo­vi a Mako­vé panen­ce. S …

…více

Jarní kytičky a broučci

Máme poma­lu po Veli­ko­no­cích a již nám začí­ná měsíc duben, kte­rý se obvykle nese v jar­ních moti­vech. Na prv­ní dub­no­vý týden jsme pro děti při­pra­vi­li téma Jar­ní kytič­ky a brouč­ci …

…více

Veselé Velikonoce

Blí­ží se Veli­ko­no­ce a tak si o nich začne­me s dět­mi v násle­du­jí­cích dnech poví­dat, jaké jsou Veli­ko­noč­ní zvy­ky, jaká zví­řát­ka a akti­vi­ty se pojí s Veli­ko­no­ce­mi. Téma Veli­ko­no­ce nás …

…více

Kuřátka

Jeli­kož už se při­blí­ži­lo jaro, tak dal­ším jar­ním téma­tem jsou kuřát­ka. Děti budou pojme­no­vá­vat mláďát­ka, kuřát­ka. Poví­dat si o tom, jak žijí kuřát­ka, z čeho se vyklu­ba­jí, co jí, jak …

…více

Jaro je tady

Při­blí­žil se nám prv­ní břez­no­vý týden a věří­me, že vel­ké mra­zy již pomi­nu­ly a může­me se poma­lu začít při­pra­vo­vat na pří­chod jara, kte­ré se zača­lo blí­žit a i před­po­věď tomu …

…více

Cirkus na kolečkách

Posled­ní úno­ro­vé dny si bude­me s dět­mi poví­dat o cir­ku­se, o zví­řát­kách a při­je­de za námi do ško­li­ček i diva­dlo Cir­kus na koleč­kách.

Karnevalové sluníčka

Ve stře­du 21. 2. 2018 za námi do obou ško­lek při­je­dou klauni z paní zpě­vač­kou a tak se bude­me celý týden věno­vat téma­tu kar­ne­va­lu. Děti si budou vyrá­bět mas­ky, zdo­bit …

…více

Moje cestování

Na prv­ní úno­ro­vý týden jsme si při­pra­vi­li pro děti téma Moje ces­to­vá­ní. Bude­me si s dět­mi poví­dat o tom, jak a čím se dá ces­to­vat, pojme­no­vá­vat doprav­ní pro­střed­ky vyu­ží­vat při …

…více

Ptáčci zpěváčci

Posled­ní dva týd­ny v měsí­ci led­nu se bude­me věno­vat téma­tu Ptáč­ci zpě­váč­ci. Dáme s dět­mi na strom zobá­ní pro ptáč­ky, bude­me je s dět­mi pozo­ro­vat a pojme­no­vá­vat je. Při ran­ních …

…více

Veselí roboti

Dal­ší led­no­vý týden jsme při­pra­vi­li pro děti téma Vese­lých robo­tů. Bude­me vyrá­bět robo­ty z kra­bi­ček, z látek, ze sta­rých mobil­ních tele­fo­nů, bude­me jim lepit nohy, ruce a hla­vu a čeká …

…více