Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných informacích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tancujeme.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohádky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a přinášel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Moji kamarádi

🍀
Na celé září máme pro děti téma Moji kamarádi 
Děti se adap­tu­jí, pozná­va­jí své kama­rá­dy, paní uči­tel­ky …

…více

Indiáni

🪵
Na posled­ní prázd­ni­no­vý měsíc jsme si pro děti při­pra­vi­li téma Indi­á­ni …více

Námořníci

💙
Škol­ní rok ute­kl jako voda a zača­li nám let­ní prázd­ni­ny a s ním téma měsí­ce NÁMOŘNÍCI …více

Moje cestování

🛵
Moje ces­to­vá­ní
Ten­to týden děti pozná­va­jí doprav­ní pro­střed­ky a doprav­ní znač­ky …více

Moje tělo

👀
Nový týden začí­ná­me s téma­tem Moje tělo 
Děti budou roze­zná­vat čás­ti těla…více

Den matek

❤️
Na prv­ní květ­no­vý týden máme téma Den maminek 
Děti budou vyu­ží­vat svou tvo­ři­vost, před­sta­vi­vost a fantazii.

…více

Čarodějnice

🧙🏼
Čarodějnice
Ten­to týden si děti budou poví­dat o svát­ku čaro­děj­nic …více