Back to Top

Týdenní témata

Na kaž­dý týden máme při­pra­ve­né jiné téma, kte­ré umož­ňu­je vytvá­řet pro děti zážit­ky, trva­lej­ší poznatky a sou­vis­los­ti v zís­ka­ných infor­ma­cích.

Mezi nej­vět­ší zážit­ky již něko­lik let pat­ří Kar­ne­va­ly v mas­kách, kdy pozve­me do škol­ky i rodi­če, klau­na s hud­bou a sou­tě­že­mi a celé odpo­led­ne si hra­je­me a tan­cu­je­me.

Kaž­dý měsíc zve­me do škol­ky diva­dla, tak­že děti zna­jí, jak se cho­vat na před­sta­ve­ní, že se mají hez­ky oblék­nout, mají tles­kat, když se jim něco líbí a fan­dit hrdi­nům v pohád­ce. Celý týden tak pro­bí­há týden pod­le téma­tu pohád­ky.

Neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem byla ukáz­ka výcvi­ku asi­s­tenč­ní­ho psa. Děti mu scho­vá­va­ly míč­ky, čepi­ce, hrač­ky a pej­sek hle­dal a při­ná­šel.

Děti u nás ve škol­ce mají vel­kou výho­du pro­stře­dí, kdy cho­dí­me na pra­vi­del­né pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku a při­pra­vu­je­me pro děti spor­tov­ní Olym­pi­á­dy. Děti sou­tě­ží ve sko­ku do dál­ky, v hodu míčem, v běhu a dal­ších dis­ci­plí­nách, kte­ré děti zvlá­da­jí ve svém věku.

 

Počasí, sníh a mrazy

Dnes jsme zača­ly týden téma­tem Poča­sí, sníh a mra­zy 🌨❄️ Děti se nau­čí vyjme­no­vat roč­ní obdo­bí, jaké máme poča­sí v těch­to obdo­bích a jak se správ­ně oblé­kat, aby nám neby­la …

…více

Jak vyzrát na bacily

Nový týden jsme zača­ly s téma­tem Jak vyzrát na baci­ly. Děti si budou hrát na dok­to­ry, sestřič­ky, posta­ví nemoc­ni­ci ze sta­veb­ni­ce. Také si budou poví­dat, jak před­chá­zet nemo­cem a baci­lům. …

…více

Tři králové

Nový rok jsme zača­li s téma­tem Tři krá­lo­vé — Kašpar, Meli­char, Bal­ta­zar. Děti si budou poví­dat o třech krá­lích, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, Tři krá­le si vyro­bí a vyro­bí …

…více

Máme tady Vánoce

Rok ute­kl jako voda a Máme tady Váno­ce. 🙂

Děti si ozdo­bí stro­me­ček ve škol­ce, roz­ba­lí si dár­ky, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, budou si vyrá­bět ozdo­by, stro­meč­ky z papí­ru, …

…více

Čertíci jsou hodní

V násle­du­jí­cích dvou týd­nech máme pro děti při­pra­ve­né téma Čer­tí­ci jsou hod­ní. Děti si řek­nou, proč cho­dí čer­ti, co dětem nosí a že se čer­tů nemu­sí bát. Děti si vyro­bí …

…více

Týden hudby, tanečků a písniček

Pon­dě­lí jsme zača­ly novým téma­tem, týd­nem muzi­kan­tů. Děti si budou poví­dat o hudeb­ních nástro­jích, budou je pozná­vat, pomo­cí slu­chu, hudeb­ní nástro­je si děti i nama­lu­jí, slo­ží a na ty sku­teč­né …

…více

Čím budu, až vyrostu

Nový týden jsme zača­ly s téma­tem “Čím budu, až vyros­tu”. Děti si budou poví­dat o zaměst­ná­ní, budou pozná­vat zaměst­ná­ní dospě­lých, pojme­no­vá­vat pro­fe­se a čin­nos­ti pod­le obráz­ků. Děti si budou poví­dat, …

…více

Ptáčci zpěváčci

Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me s téma­tem Ptáč­ci zpě­váč­ci.
Děti si zahra­jí hru na ptáč­ky, na ochra­ná­ře, kte­ří ptáč­ky krouž­ku­jí, naše nejmen­ší děti se půjdou na krouž­ko­vá­ní ptáč­ků podí­vat.


…více

Karnevalová Sluníčka

Ten­to týden čeká děti téma Kar­ne­va­lo­vá Slu­níč­ka. Děti si vyro­bí mas­ky, budou si poví­dat o kar­ne­va­le, zahra­jí si hry na zví­řát­ka pomo­cí vyro­be­ných masek. A čtvr­teč­ní dopo­led­ne bude plné zába­vy, …

…více

Na tom našem dvoře

Nový týden začí­ná­me s téma­tem Na tom našem dvo­ře. Děti si řek­nou a na obráz­ku uká­ží, jaká zví­řát­ka s námi mohou žít doma a jaká ven­ku a jak se k …

…více