Back to Top

Blog ředitelky

Třídní schůzky v MŠ Sluníčka Hostivař

KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje 

Téma­tem setká­ní s rodi­či je pod­po­ra škol­ní komu­ni­ty, posí­le­ní vazeb jejích čle­nů a spo­leč­ná prá­ce na dal­ším roz­vo­ji ško­ly jako komu­nit­ní­ho akté­ra v …

…více

Učíme děti česky

Posled­ní dobou stá­le při­bý­vá dětí, kte­ré neu­mí dob­ře čes­ky. Je to způ­so­be­no růz­ný­mi pří­či­na­mi, ať již jsou rodi­če cizin­ci, nebo byly děti dlou­ho v zahra­ni­čí a mlu­ví jiným jazykem.

Děti na výletě

Minu­lý týden jsme vyu­ži­ly posled­ních hez­kých dnů a šli jsme poz­vá­vat nová hřiš­tě. Děti už umí cho­dit ve dvo­ji­cích, zvlá­da­jí del­ší tra­sy a moc rády pozná­va­jí oko­lí škol­ky. Na Rákos­níč­ko­vo …

…více

Třídní schůzky

Ve stře­du 4.10. nás čeka­jí ve škol­ce U bře­hu prv­ní tříd­ní schůz­ky. Pozve­me rodi­če, posa­dí­me je na malé žid­lič­ky, pro­to­že jiné nemá­me a bude­me si poví­dat. Ten­to­krát na téma, co …

…více

Oslavy narozenin dětí ve školce

Dnes jsem byla svěd­kem úžas­né atmo­sfé­ry ve školce.

Děti měly na hla­vách čepič­ky na osla­vy, paní uči­tel­ky při­pra­vo­va­ly samé dob­ré věci — baná­ny, mali­ny, jaho­dy, hroz­no­vé víno, borův­ky, jablíč­ka a …

…více

Máme nové stránky

Milí rodi­če, zde se bude­te potká­vat s pří­běhy dětí, paní uči­te­lek, akti­vi­ta­mi a názo­ry. Kdo bude­te mít zájem, může­te psát téma­ta, kte­rá vás zají­ma­jí. Ráda budu nahlas přemýšlet

Dlou­ho jsem …

…více