Na posled­ní dub­no­vý týden jsme si pro děti při­pra­vi­li téma Čarodějnice ‍♀️
Děti si poví o této tra­di­ci, vyro­bí si papí­ro­vý oheň a vlast­ní čaro­děj­ni­ci z růz­né­ho materiálu 
Budou hle­dat čaro­děj­ni­ce v kníž­kách a pohád­kách, kte­ré zna­jí a roz­ví­jet svou fantazii