Posled­ní květ­no­vý týden se bude­me věno­vat téma­tu Běhej a pomá­hej. S dět­mi si bude­me poví­dat o tom, jak je správ­né pomá­hat kama­rá­dům, o dětech, kte­ré potře­bu­jí pomo­ci a jak jim pomá­hat. V prů­bě­hu celé­ho týd­ne bude­me opa­ko­vat pohy­bo­vé hry a pís­nič­ky. Týden pomo­ci zakon­čí­me v pátek na Den dětí krát­kým sym­bo­lic­kým během s čer­ve­ný­mi nosy na kon­to bariery.