Back to Top

Author Archives: slunicka

Moji kamarádi

🍀
Na celé září máme pro děti téma Moji kamarádi 
Děti se adap­tu­jí, pozná­va­jí své kama­rá­dy, paní uči­tel­ky …

…více

Indiáni

🪵
Na posled­ní prázd­ni­no­vý měsíc jsme si pro děti při­pra­vi­li téma Indi­á­ni …více

Námořníci

💙
Škol­ní rok ute­kl jako voda a zača­li nám let­ní prázd­ni­ny a s ním téma měsí­ce NÁMOŘNÍCI …více

Moje cestování

🛵
Moje ces­to­vá­ní
Ten­to týden děti pozná­va­jí doprav­ní pro­střed­ky a doprav­ní znač­ky …více

Moje tělo

👀
Nový týden začí­ná­me s téma­tem Moje tělo 
Děti budou roze­zná­vat čás­ti těla…více

Den matek

❤️
Na prv­ní květ­no­vý týden máme téma Den maminek 
Děti budou vyu­ží­vat svou tvo­ři­vost, před­sta­vi­vost a fantazii.

…více

Čarodějnice

🧙🏼
Čarodějnice
Ten­to týden si děti budou poví­dat o svát­ku čaro­děj­nic …více