Back to Top

Mateřská škola Sluníčka

Filosofie školky

Naše školky mají jednu stej­nou myš­lenku. Moc dobře víme, jak je těžké doslova vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A právě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše školky. Jsme rodinné školky s malým kolek­ti­vem dětí na třídu, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klidné pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech činností měly hezký pocit.

V kaž­dém dítěti najdeme hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme období vzdoru. Už se nám poda­řilo touto meto­dou zvlád­nout mnoho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž můžeme s dětmi pra­co­vat v klid­ném, doslova rodin­ném prostředí.