Back to Top

Mateřská škola Sluníčka

Informace k zápisu dětí do prvních tříd

1. ZÁPISY DO ZŠ PROBÍHAJÍ V PRŮBĚHU DUBNA Zákon­ný zástup­ce je povi­nen při­hlá­sit dítě k zápi­su k povin­né škol­ní docház­ce, a to v době od 1. dub­na do 30. dub­na kalen­dář­ní­ho roku, v němž má dítě zahá­jit povin­nou škol­ní docház­ku.
2. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Není-li dítě těles­ně nebo dušev­ně při­mě­ře­ně vyspě­lé a požá­dá-li o to písem­ně zákon­ný zástup­ce dítě­te v době zápi­su dítě­te k povin­né škol­ní docház­ce pod­le § 36 odst. 4, odlo­ží ředi­tel ško­ly začá­tek povin­né škol­ní docház­ky o jeden škol­ní rok, pokud je žádost dolo­že­na dopo­ru­ču­jí­cím posou­ze­ním pří­sluš­né­ho škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní a odbor­né­ho léka­ře nebo kli­nic­ké­ho psy­cho­lo­ga. Začá­tek povin­né škol­ní docház­ky lze odlo­žit nejdéle do zahá­je­ní škol­ní­ho roku, v němž dítě dovr­ší osmý rok věku.
K ZÁPISU JE VHODNÉ JIŽ JÍT S ROZHODNUTÍM O ODKLADU Z PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ !
PPP mají vět­ši­nou dlou­hé čeka­cí doby, zvaž­te své objed­ná­ní včas.
3. ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A INFORMOVANOST MŠ Pokud se roz­hod­ne­te pro odklad škol­ní docház­ky, infor­muj­te o svém roz­hod­nu­tí ředi­tel­ku mateř­ské ško­ly nebo tříd­ní uči­tel­ky nejdéle do 20. dub­na.

Filosofie školky

Naše škol­ky mají jed­nu stej­nou myš­lenku. Moc dob­ře víme, jak je těž­ké doslo­va vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A prá­vě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše škol­ky. Jsme rodin­né škol­ky s malým kolek­ti­vem dětí na tří­du, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klid­né pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech čin­nos­tí měly hez­ký pocit.

V kaž­dém dítě­ti najde­me hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme obdo­bí vzdo­ru. Už se nám poda­řilo tou­to meto­dou zvlád­nout mno­ho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž může­me s dět­mi pra­co­vat v klid­ném, doslo­va rodin­ném pro­stře­dí.