Back to Top

Mateřská škola Sluníčka

Letní tábor v MŠ SLUNÍČKA

Pro všech­ny děti od dvou do osmi let máme opět při­pra­ven Let­ní tábor Slu­níč­ka.

Začí­ná­me od 1.7.2020 — 31.8.2020.

Děti se mohou těšit v čer­ven­ci na měsíc Indi­á­nů a v srpnu na měsíc Námoř­ní­ků.

Při­hla­šo­vat své děti může­te na tele­fon­ním čís­le: 601 337 794, nebo na e-mail: darina.sitterova@gmail.com

Těší­me se v létě. 🙂

Filosofie školky

Naše škol­ky mají jed­nu stej­nou myš­lenku. Moc dob­ře víme, jak je těž­ké doslo­va vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A prá­vě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše škol­ky. Jsme rodin­né škol­ky s malým kolek­ti­vem dětí na tří­du, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klid­né pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech čin­nos­tí měly hez­ký pocit.

V kaž­dém dítě­ti najde­me hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme obdo­bí vzdo­ru. Už se nám poda­řilo tou­to meto­dou zvlád­nout mno­ho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž může­me s dět­mi pra­co­vat v klid­ném, doslo­va rodin­ném pro­stře­dí.