Back to Top

Mateřská škola Sluníčka

Aktuální informace:

Mateř­ská škol­ka Slu­níč­ka nabí­zí pro zdra­vot­ní­ky 2 dět­ské sku­pi­ny pro děti od 2–8 let.

Jed­na dět­ská sku­pi­na je v Mateř­ské ško­le Slu­níč­ka Hos­ti­vař a jed­nu sku­pi­nu nabí­zí­me v Dět­ském cen­t­ru ČSOB Rad­lic­ká. Umís­tě­ní do sku­pi­ny je zdar­ma, pro­to­že teď při­šla ta chví­le, kdy si musí­me pomá­hat.

Kon­takt pro při­hlá­še­ní: Dari­na Sit­te­ro­vá, T.: 601 337 794

Filosofie školky

Naše škol­ky mají jed­nu stej­nou myš­lenku. Moc dob­ře víme, jak je těž­ké doslo­va vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A prá­vě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše škol­ky. Jsme rodin­né škol­ky s malým kolek­ti­vem dětí na tří­du, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klid­né pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech čin­nos­tí měly hez­ký pocit.

V kaž­dém dítě­ti najde­me hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme obdo­bí vzdo­ru. Už se nám poda­řilo tou­to meto­dou zvlád­nout mno­ho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž může­me s dět­mi pra­co­vat v klid­ném, doslo­va rodin­ném pro­stře­dí.