Back to Top

Mateřská škola Sluníčka

Mateř­ská ško­la Slu­níč­ka Hos­ti­vař s.r.o. rea­li­zu­je v obdo­bí od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 pro­jekt s názvem Šab­lo­ny OPPR pro MŠ Slu­níč­ka Hos­ti­vař, regis­trač­ní čís­lo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001955, kte­rý je finan­co­ván z Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pra­ha – pól růstu ČR. Pro­jekt je zamě­řen na per­so­nál­ní pod­po­ru škol­ky, komu­nit­ní akti­vi­ty a pod­po­ru inklu­ziv­ní­ho pro­stře­dí škol.

EU 2

Filosofie školky

Naše škol­ky mají jed­nu stej­nou myš­lenku. Moc dob­ře víme, jak je těž­ké doslo­va vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A prá­vě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše škol­ky. Jsme rodin­né škol­ky s malým kolek­ti­vem dětí na tří­du, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klid­né pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech čin­nos­tí měly hez­ký pocit.

V kaž­dém dítě­ti najde­me hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme obdo­bí vzdo­ru. Už se nám poda­řilo tou­to meto­dou zvlád­nout mno­ho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž může­me s dět­mi pra­co­vat v klid­ném, doslo­va rodin­ném prostředí.